ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τό Ἁγιογραφεῖον τῆς Μονῆς μας ἁγιογραφεῖ μόνον Ὀρθόδοξες Βυζαντινές Εἰκόνες κατά τόν τῦπο τῆς Ὀρθόδοξης Δογματολογίας καί Παραδόσεως. Ἡ Πρῶτη Ἁγιογράφος μας, Κτῆτωρ καί Καθηγουμένη σήμερα τῆς Μονῆς, ἦταν τό πρῶτο πνευματικό τέκνο τοῦ Γέροντος Σωφρονίου Ζαχάρωφ τοῦ Ἔσσεξ, δίπλα εἰς τόν ὁποίον ἐμαθήτευσε τα τῆς Ἁγιογραφίας καί συνέχισε τήν μαθητεία της μέ τόν ἀεῖμνηστον Φώτιον Κόντογλου. Ἔχει γνωρίσει ἐξέχουσες προσωπικότητες ὅπως τον Β.Λέπουρα, τόν Π.Βαμπούλη ὁ ὁποῖος θαυμάζοντας τήν τεχνική της, τῆς πρότεινε συνεργασία ἡ ὁποῖα δέν εὐδοκίμησε λόγω τῆς ὑπέρτατης ἀγάπης της γιά τό Μοναχικό Σχῆμα καί τόν Ὀρθόδοξο Μοναχισμό. Ἐπίσης ἔχει γνωρίσει τόν κον Γεωργακόπουλο, τόν κον Μπριζνόβολη καί πολλές ἐξέχουσες Ἁγιορείτικες μορφές τῆς Ἁγιογραφίας.
Μέ αὐτές τίς γνῶσεις, μέ τήν χάριν τοῦ Θεοῦ καί μέ τήν σκέπην τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ἡ τότε νεαρᾶ κτητόρισσα Νεκταρία ὠς Ρασοφόρα Μοναχῆ σημερινή Ὁσιολογιοτάτη Καθηγουμένη Παϊσία, δημιούργησε τήν ἉγιοΓεωργίτικη τεχνική, μία ΝΕΑ ΤΑΣΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ. Μοναδική γιά τα Ἑλληνικά δεδομένα ἀλλά και παγκοσμίως.
Ἔνωσε τήν αὐστηρή δογματική βυζαντινή τεχνική τῆς Μακεδονικῆς σχολῆς, τήν γραμμή του Φ.Κόντογλου με την ὀμορφιά καί τήν ζωντάνια τῆς Κρητικῆς βυζαντινῆς σχολῆς, δίνοντας συγχρόνως στήν ἔκφραση τῆς Ἁγιογραφίας, τήν πνευματικότητα τοῦ Γέροντος Σωφρονίου Ζαχάρωφ τοῦ Ἔσσεξ. Ἐπίσης ἀλλαξε καί τήν χρῆση τῶν ἔως τότε γνωστῶν ἐφαρμογῶν καί τεχνικῶν της Βυζαντινῆς Ἁγιογραφίας, ἀποσπώντας τόν θαυμασμό, τήν ἔκπληξη καί τήν ἀπορία μεγάλων καί καταξιωμένων ὀνομάτων τοῦ χῶρου. Ἔχει δημιουργῆσει ἐκατοντάδες πρωτότυπα σχέδια καί συνθέσεις παραστάσεων Ἁγιογραφιῶν, τά ὀποῖα ἔχουν ἀντιγράψει οἱ περισσότεροι σύγχρονοι Ἁγιογράφοι.
Παρ’ ὄλα αὐτά ἡ ἀγάπη της γιά τόν Ὀρθόδοξο Μοναχισμό καί τήν ἀδελφότητα της, τήν ἔχει ἔως σήμερα ἀφανῆ καί ἄγνωστη διδάσκοντας τήν τέχνη της μόνον στίς Μοναχές της.
Ἔως τήν σῆμερον ἡ Μονῆ μας ἔχει ἁγιογραφήσει δεκάδες ἐκατοντάδες Ἁγίες εἰκόνες, ποῦ κοσμοῦν Ἱεροῦς Ναοῦς, Βασιλικές, Πατριαρχικές, Ἁρχιεπισκοπικές, Ἐπισκοπικές και Μοναστηριακές Συλλογές σέ ὄλη τήν ὐφήλιο.
Οἱ τιμές τῶν ἔργων μας εἶναι συμβολικές, σἐ σχέση μέ τήν μοναδικότητα καί τήν ποιότητα ποῦ ἐμφανίζουν, ὤστε να έχουν όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τήν δυνατότητα νά ἀποκτῆσουν μία Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία φύλακα καί προστασία στόν οἰκο τους. Ἁγιογραφοῦμε ὄλα τά θέματα Ὀρθόδοξης Βυζαντινῆς Δογματολογίας καί Παραδόσεως. Ἐργαζόμεθα μέ παραγγελίες καθ’ ὄτι ἔκαστο ἔργο εἶναι μοναδικό καί ἀναντικατάστατο. Τά ἔργα μας καταγράφονται καί συνοδεύονται μέ είδικόν ἀριθμημένο πιστοποιητικόν γνησιότητος, ποῦ φέρει σφραγίδα γνησιότητας τῆς Μονῆς, σέ εἰδική συσκευασία.
Τηρεῖται αὐστηρή σειρά προτεραιότητας στις παραγγελίες μας, γι’ αὐτό ἐνημερώνουμε πάντα γιά τόν ἀκριβῆ χρόνο παραλαβῆς τοῦ ἔργου σας. Ἡ σειρά προτεραιότητας κρατεῖται μόλις καταθέσετε σε λογαριασμό ποῦ θά σᾶς δοθεῖ τήν προκαταβολῆ τῆς παραγγελίας σας, ὄπως θα συμφωνηθεῖ στήν ἠλεκτρονικῆ ἀλληλογραφία μεταξύ μας, κατᾶ το ἤμισυ τοῦ ὄλου ποσοῦ ἀναλόγως το θέμα. Ἀποστεῖλατε μας τά μηνύματα σας γιά διευκρινήσεις ἤ τυχόν ἀπορίες σας, στήν ἠλεκτρονικῆ μας διεύθυνσιν:


ΤΥΠΩΜΕΝΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τό Ἁγιογραφεῖον τῆς Μονῆς μας φτιάχνει ἐπίσης καί Τυπωμένες Ὀρθόδοξες Βυζαντινές Εἰκόνες. Δηλαδῆ ἐκτυπωμένες εἰκόνες σέ χαρτί τίς ὀποῖες κολλάει καί ἐπιμελεῖται μέ εἰδικά ὐλικά σέ ξύλο. Οἰ τυπωμένες Ἁγιογραφίες διατίθενται σέ πολύ χαμηλή τιμῆ καί προσφέρονται ὠς ἐναλλακτική οἰκονομικῆ ἐπιλογῆ. Στίς τυπωμένες Ἁγιογραφίες ὐπάρχουν ὄλα τά θέματα καί ὄλες οἰ διαστάσεις.
Ἀποστεῖλατε μας τά μηνύματα σας γιά διευκρινήσεις ἤ τυχόν ἀπορίες σας, στήν ἠλεκτρονικῆ μας διεύθυνσιν: